بخش واحدهای مشاوره‌ای

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در واحدهای مشاوره‌ای

انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی به‌منظور ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌ها و واحدهای مشاوره‌‌دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی و لزوم تشویق شرکت‌های ذی ربط در حوزه کار مشاوره، درنظر دارد تا از بین شرکت‌ها و واحدهای مشاور، یک واحد را به‌عنوان واحد مشاوره‌ای نمونه انتخاب نماید. شرکت‌های مشاور علاقه‌مند می‌توانند پرسشنامه تایید صلاحیت […]