کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها

توسعه و ترویج کـارآفرینی بـه عنـوان ابـزار جـدی رقابـت در عرصـه‌هـای مختلف جهانی حائز اهمیت است. کارآفرینی یکی از مهم‌ترین راهکارهای موجود می‌باشد که می‌تواند در راستای سیاست‌های برنامه‌های توسعه کشور، بـا تکیه بر سرمایه عظیم نیروی انسانی متخصص، اهداف توسعه‌ای کشور را پوشش داده و مسـیر گـذار از اقتصـاد مبتنـی بـر منابع به اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی را تسهیل نماید.

کارآفرینی فرایندی است که از طریق آن فـرد کـارآفرین ضـمن شناسایی فرصت‌ها از طریق نوآوری و پذیرش مخاطره، ارزش جدیدی در حوزه‌های اقتصادی یا اجتماعی به وجود مـی‌آورد و به دلیل تغییر و تحولی که در شیوه‌های متداول ایجاد می‌نماید، نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد.

با عنایت به نقش پراهمیت کارآفرینی در پیشبرد برنامه‌هـای مختلـف توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی کشـور، یکـی از برنامه‌های مهم انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی باتوجه به یکی از رسالت‌های خود، انجام فعالیت‌های بنیادی و ترویجـی در خصوص توسعه کارآفرینی به‌خصوص کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها می‌باشد. بدین منظور امسال با هدف شناسایی کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌های خراسان رضوی و انتخاب ومعرفی آنان به عنوان الگوهای برتـر بـه آحـاد جامعـه خصوصـا جوانـان، اقـدام بـه افزودن بخش کارآفرینان جوان/استارت‌آپ‌های برتر به همایش بزرگداشت آئین روز ملی مهندس کرده‌ایم.
از اهداف این بخش به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
۱ـ زمینه‌سازی برای بروز ایمان، ارزش‌های متعالی و روحیه فداکاری و ایثار در نسل جوان
۲- زمینه‌سازی برای بروز خلاقیت و افزایش نشاط اجتماعی و امید به آینده جوانان
۳ـ تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در بین جوانان
۴ـ ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت نسل جوان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی
۵- حمایت از فعالیت های هویت آفرین متناسب با شاخص های ایرانی اسلامی
۶ـ تقویت روحیه تحقیق، ابداع و ابتکار در تمام زمینه‏های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی از طریق حمایت مادی و معنوی
۷ـ الگو سازی مناسب برای جوانان و کمک در جهت رشد و ارتقاء هدفمند آنان
۸ـ شناسایی جوانان مستعد و توانمند و برنامه ریزی مناسب برای سازماندهی آنان

شرایط شرکت‌کنندگان:

  1. مدیرعامل/ریاست متولد ۱۳۶۴ به بعد باشد (کارآفرینان جوان) یا تاریخ تاسیس و ثبت شرکت از سال ۱۳۹۵ به بعد باشد (استارت‌آپ‌ها).
  2. رویکرد این همایش شناسایی و معرفی شرکت‌هایی است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون با تکیه بر نوآوری به رشد بـالا در فروش عملیاتی و اشـتغال دسـت یافتـه‌انـد. لـذا تمـامی بنگـاه‌هـای کسـب و کـار بـدون محـدودیت درانـدازه (خرد،کوچک، متوسط وبزرگ)، میتوانند در این رقابت شرکت نمایند

متقاضیان برای شرکت در این بخش باید پپرسشنامه انتخاب کارآفرینان جوان/استارت‌آپ‌های برتر را تکمیل کرده و مستندات ذکر شده در پرسشنامه را به دبیرخانه انجمن تحویل دهند.

مهلت ارسال مدارک ۳۰ بهمن ماه می‌باشد.

از کارآفرینان و استارت‌آپ‌هایی که بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند در روز همایش بزرگداشت آئین روز مهندسی در ماه اسفند تقدیر خواهد شد.

همچنین سایر کارآفرینان در ویژه‌نامه انجمن معرفی می‌شوند.

 

مراحل شرکت در همایش:

گام اول: تکمیل پرسشنامه کارآفرینان جوان/استارت‌آپ‌ها (پس از تکمیل پرسشنامه همکاران ما پرسشنامه شمارا بررسی کرده و پیامک دریافت اطلاعات برای شما ارسال خواهد شد)

گام دوم: ارسال مدارک مورد نیاز از طرق زیر:

۱٫تمامی مدارک به‌صورت JPG بر روی CD ذخیره شود و به دبیرخانه انجمن به آدرس خ دانشگاه-دانشگاه ۱۸-ساختمان ۹۹۹-واحد ۳۰۳

۲٫تمامی مدارک به‌صورت فایل زیپ به آدرس ایمیل info@nef6.ir

**متقاضیان توجه فرمایید درصورت عدم ارسال مدارک تا قبل از تاریخ مقرر شده (۳۰ بهمن ماه) امکان شرکت در داوری این بخش برای شما امکان پذیر نخواهد بود

گام سوم: پس از دریافت مدارک ارسالی توسط دبیرخانه و تطبیق آن‌ها با پرسشنامه تکمیل شده (درصورت تکمیل بودن مدارک) ارسال کد پیگیری به شماره همراه

گام چهارم: پس از اجرای پروسه داوری، ارسال امتیاز کسب شده به شماره همراه

گام پنجم: صدور کارت حضور در همایش (درصورت قرارگیری در لیست واحدهای برتر صدور کارت برای ۲ نفر در غیر اینصورت صدور کارت برای ۱ نفر صورت می‌گیرد)

(درصورت قرارگیری در لیست واحدهای برتر) گام ششم: دریافت جوایز واحد کارآفرینان جوان/استارت‌آپ‌ها

گام هفتم: صدور گواهی‌نامه حضور در همایش