چهره‌های ماندگار

متقاضیان معرفی چهره ماندگار میتوانند با تکمیل فرم شرایط انتخاب چهره های ماندگار در این فرآیند شرکت کنند.

آخرین مهلت معرفی چهره‌های ماندگار ۳۰ بهمن ماه می‌باشد.